برچسب : چهار محال و بختیاری

نام استان چهارمحال و بختیاری چگونه انتخاب شد؟

نام استان چهارمحال و بختیاری چگونه انتخاب شد؟

آخسرو جمشیدی پبدنی از ایل بزرگ بابادی در زمانی وکالت مردم را احراز نمودند  چهار محال و بختیاری زیر نظر فرمانداری کل اداره می شد. یک سال بعد با تصویب دولت وقت فرمانداری کل به استانداری ارتقاء پیدا کرد و طبق مصوبه  دولت این سرزمین به نام استان چهار محال و بختیاری تغییر نام یافت. […]