برچسب : bakhtiari

سند تاریخی مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاریخی مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاریخی مالیاتی (معروف به حونه بهری هفت و چهار) با خط حساب سیاق در اواخر دوره زندیه مربوط به حکمرانی شیرعلیخان بابادی عالی انور متوفی در سال ۱۲۱۳ قمری فرزند عالیجاه مهرعلی خان بابادی عالی انور.  

اولویت جامعه لر، بیداری یا عظمت؟

اولویت جامعه لر، بیداری یا عظمت؟

ما لرها همواره عادت داریم از یک ور بوم بیفتیم حال می خواهد تکرار پارس پارس کردن باشد یا لر را لور نوشتن،عادت به اعتدال نداریم، فرهنگ ضعیف و خودستیزانه ما بلای جامعه ما شده. یعنی نمی شود لر باشی و نه لور و حقت را مطالبه کنی؟نمی شود لر دهاتی خطاب شوی و مدافع […]