برچسب : ملا میرزا لطفعلی صیفوری آرپناهی

ملا میرزا لطفعلی صیفوری آرپناهی معروف به میرزای بختياری

ملا میرزا لطفعلی صیفوری آرپناهی معروف به میرزای بختياری

ملا میرزا لطفعلی صیفوری آرپناهی فرزند میرزا حاتم معروف به« میرزای بختیاری» و متخلص  به « اغثنی» شاعر و عارف بزرگ بختیاری در سال ۱۳۱۲ قمری در منطقه آرپناه از توابع لالی متولد شد. وی  تاریخ تولد خود را در قطعه شعری به صورت ماده تاریخ چنین بیان کرده است: تاریخ تولد اغثنی                                در لوح […]