برچسب : فتح تهران

جنگاوران بابادی در زمان فتح تهران توسط مشروطه طلبان بختیاری

جنگاوران بابادی در زمان فتح تهران توسط مشروطه طلبان بختیاری

در زمان فتح تهران توسط مشروطه طلبان بختیاری ، جنگاوران بابادی بالغ بر سیصد نفر به فرماندهی امان الله خان بابادی (پدر رضی خان بابادی) و میرزاحسین خان انتظام الملک بابادی، بصورت بارز و تعیین کننده ایی حضور داشتند. آنها بصورت پیش مرگ در جلوی لشکر بختیاری حرکت می نمودند و سنگرهای سخت و نفوذناپذیر […]

بختیاری ها فاتح تهران

بختیاری ها فاتح تهران

علیقلی خان سردار اسعد چهارمین فـرزند حسینقلی خان ایلخانی است. او پس از کشته شدن پـدرش، یکسال در زندان ظل السلطان بسر برد و خانوادهً آنها تا زمان بقدرت رسیدن اتابک در انزوا بسر بردند. اما با بقدرت رسیدن اتابک، باز ستاره ًاقبال آنها درخشید و برادرش اسفندیارخان سردار اسعد اول، ایلخانی بخـتیاری و خودش […]