برچسب : سند تاريخي مالیاتی

سند تاریخی مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاریخی مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاریخی مالیاتی (معروف به حونه بهری هفت و چهار) با خط حساب سیاق در اواخر دوره زندیه مربوط به حکمرانی شیرعلیخان بابادی عالی انور متوفی در سال ۱۲۱۳ قمری فرزند عالیجاه مهرعلی خان بابادی عالی انور.