برچسب : سردار اسعد

بختیاری ها فاتح تهران

بختیاری ها فاتح تهران

علیقلی خان سردار اسعد چهارمین فـرزند حسینقلی خان ایلخانی است. او پس از کشته شدن پـدرش، یکسال در زندان ظل السلطان بسر برد و خانوادهً آنها تا زمان بقدرت رسیدن اتابک در انزوا بسر بردند. اما با بقدرت رسیدن اتابک، باز ستاره ًاقبال آنها درخشید و برادرش اسفندیارخان سردار اسعد اول، ایلخانی بخـتیاری و خودش […]