برچسب : رسانه جامع ایل بابادی

راه اندازی خانه بابادی در اهواز

راه اندازی خانه بابادی در اهواز

بدینوسیله به اطلاع برادران و خواهران ایل بزرگ بابادی می رساند ، انجمنی تحت عنوان “خانه بابادی” در  اهواز در حال راه اندازی می باشد که شروع فعالیت ها، پیگیری اهداف و اداره آن مستلزم تشکیل مجمع عمومی (مطابق اساسنامه تدوین شده تمام افرادی که عضو خانه بابادی می شوند ، عضو مجمع عمومی می […]