برچسب : بابادي عالي انور

سند تاريخي مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاريخي مالیاتی مربوط به ایل بابادی

سند تاريخي مالیاتی (معروف به حونه بهری هفت و چهار) با خط حساب سیاق در اواخر دوره زندیه مربوط به حکمرانی شیرعلیخان بابادی عالی انور متوفی در سال ۱۲۱۳ قمری فرزند عالیجاه مهرعلی خان بابادی عالی انور.