برچسب : ايل بابادي

داستان بی بی گل شير زن ايل بابادی

داستان بی بی گل شير زن ايل بابادی

در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ زمانی که نظام شاهنشاهی پهلوی در ضعف و در حال تغییر و‌ تحول بود، بختیاریها موقعیت را مناسب دیده و به خونخواهی بزرگان خود که توسط رضاشاه اعدام شده بودند، آمده و برای اثبات قدرت و توان خود در جایگاه حکومتی و سپهر سیاسی ایران وارد جنگ و مبارزه با […]